finansowaprzystan.pl

skarbnica wiedzy o finansach!

Biznes

Na czym polega leasing?

Na czym polega leasing?

Leasing jest to forma finansowania, polegająca na przedmiotowym (rzeczowym) przekazaniu majątku od jednej strony (lizenta) do drugiej (lizora) na określony czas i za określoną opłatą. Podstawą tej umowy jest umowa leasingu, która reguluje prawa i obowiązki obu stron, a także warunki finansowe. W ramach umowy leasingowej, lizent korzysta z przedmiotu leasingu, ale formalnym właścicielem pozostaje lizor. Po zakończeniu umowy, lizent ma możliwość odstąpienia od umowy, przedłużenia umowy lub wykupienia przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na tym, że przedmiot leasingu jest używany przez lizenta przez określony czas, a następnie zwracany lizorowi. W tym przypadku lizent nie ma możliwości wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Leasing operacyjny jest często stosowany w przypadku dóbr trwałych, takich jak samochody czy maszyny, gdzie lizent potrzebuje ich tylko na krótki okres czasu lub w bardzo określonych okolicznościach.

Zobacz również: Leasing operacyjny, a finansowy – który jest korzystniejszy?

Leasing finansowy

Leasing finansowy to forma leasingu, w której przedmiot leasingu staje się własnością lizenta po zakończeniu umowy. W przypadku leasingu finansowego, istnieje także możliwość przedłużenia umowy lub wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Leasing finansowy jest często stosowany w przypadku nieruchomości, gdzie lizent chce stać się ich właścicielem po zakończeniu umowy leasingowej.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny to forma leasingu, w której przedmiot leasingu jest pierwotnie własnością lizenta i zostaje przekazany lizorowi w celu otrzymania finansowania. W przypadku tej formy leasingu, lizent otrzymuje finansowanie, a jednocześnie ma możliwość kontynuowania korzystania z przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy, lizent zwraca przedmiot leasingu lizorowi. Leasing zwrotny jest często stosowany w przypadku firm, które chcą uzyskać środki finansowe na rozwój, nie tracąc przy tym możliwości korzystania z konkretnego sprzętu czy urządzeń.

Zasady funkcjonowania leasingu

Leasing opiera się na kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim, umowa leasingu musi być zawarta na piśmie i powinna określać co najmniej przedmiot leasingu, czas trwania umowy, wysokość opłaty leasingowej oraz warunki wykupu, przedłużenia czy odstąpienia od umowy. Ponadto, w trakcie trwania umowy, lizent jest odpowiedzialny za utrzymanie przedmiotu leasingu w dobrym stanie, a także ponosi wszelkie koszty związane z jego użytkowaniem, takie jak ubezpieczenie czy serwisowanie. W przypadku, gdy lizent nie spełnia swoich zobowiązań, lizor ma prawo do wypowiedzenia umowy i odebrania przedmiotu leasingu.

Zobacz również: Koniec leasingu i co dalej?

Podmioty biorące udział w leasingu

Kim jest leasingobiorca?

Leasingobiorca, czyli osoba, która korzysta z przedmiotu leasingu, może być zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną. To on decyduje o wyborze konkretnego przedmiotu leasingu oraz okresie jego użytkowania. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za utrzymanie przedmiotu leasingu w dobrym stanie oraz za wszelkie koszty związane z jego użytkowaniem.

Finansujący

Finansujący, czyli podmiot finansujący leasing, to jednostka finansowa, która udostępnia środki finansowe potrzebne do sfinansowania przedmiotu leasingu. Finansujący pobiera od lizenta opłatę leasingową, która stanowi zysk dla tej jednostki. Finansujący może być bankiem, firmą leasingową czy inną instytucją finansową.

Proces zawierania umowy leasingowej

Zawarcie umowy leasingowej przebiega zazwyczaj w kilku etapach. Najpierw lizent decyduje się na dany przedmiot leasingu i kontaktuje się z lizorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków leasingu. Po uzgodnieniu warunków, lizent składa ofertę, która jest następnie analizowana przez lizora. Jeżeli oferta zostaje zaakceptowana, podpisuje się umowę leasingową, która reguluje prawa i obowiązki obu stron. Po podpisaniu umowy, lizent ma już prawo korzystać z przedmiotu leasingu, a lizor dostaje odpowiednią opłatę leasingową.

Zalety korzystania z leasingu

  • Możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu lub urządzeń bez konieczności inwestowania dużych środków finansowych;
  • Wysoka elastyczność umów leasingowych, umożliwiająca dostosowanie ich do potrzeb i możliwości lizenta;
  • Możliwość odliczenia od podatku wartości opłat leasingowych;
  • Minimalne ryzyko utraty wartości przedmiotu leasingu, gdyż jest on zwykle użytkowany przez określony czas;
  • Możliwość skorzystania z nowego sprzętu czy technologii bez konieczności jego kupna;
  • Łatwość odświeżania sprzętu lub urządzenia, gdyż lizent ma możliwość zmiany przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Wady korzystania z leasingu

  • Większy koszt korzystania z przedmiotu leasingu w porównaniu do zakupu;
  • Ryzyko konieczności przedłużenia umowy lub wykupu przedmiotu leasingu za wysoką cenę po zakończeniu umowy;
  • Zobowiązanie do utrzymania przedmiotu leasingu w dobrym stanie i wszystkie związane z tym koszty;
  • Zależność od warunków finansowych i decyzji lizora w przypadku przedłużenia umowy lub wykupu przedmiotu leasingu.

Leasing w prawie polskim

Leasing jest uregulowany w polskim prawie przez różne ustawy, takie jak Kodeks cywilny, Ustawa o podatku od towarów i usług czy Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Te ustawy określają prawa i obowiązki obu stron umowy leasingowej, a także warunki dotyczące zabezpieczenia interesów lizora i lizenta. W prawie polskim, umowa leasingu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zależności od ustaleń stron.

Wpływ leasingu na kondycję finansową firmy

Leasing może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na kondycję finansową firmy. Pozytywnym efektem jest możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu bez konieczności inwestowania dużych środków finansowych, co może wpłynąć na rozwój firmy i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Z drugiej strony, leasing może zwiększyć zadłużenie firmy oraz jej koszty, co może wpływać na jej zyskowność i płynność finansową. Dlatego przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z leasingu, firmy powinny dokładnie przeanalizować finansowe konsekwencje takiej decyzji i porównać je z innymi możliwościami finansowania.

Leasing, a podatek VAT

W przypadku leasingu, opłaty leasingowe są objęte podatkiem VAT. Lizent ma możliwość odliczenia wartości podatku VAT od opłat leasingowych, co jest korzystne dla firm. Jednakże lizent nie jest zwolniony z konieczności opłacania podatku VAT od wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Warto zauważyć, że istnieją pewne wyjątki od płacenia podatku VAT od wykupu, ale zależą one od specyfiki danego przedsięwzięcia leasingowego i muszą być dokładnie analizowane pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.

Porównanie leasingu z kredytem bankowym

Leasing często jest porównywany do kredytu bankowego, jako alternatywnej formy finansowania. Oba te rozwiązania umożliwiają korzystanie z konkretnego przedmiotu, ale mają pewne istotne różnice. W przypadku leasingu, lizent nie jest formalnym właścicielem przedmiotu leasingu, ma jednak prawo do jego użytkowania przez określony czas. Natomiast w przypadku kredytu bankowego, po spłacie kredytu, przedmiot staje się własnością kredytobiorcy. Inną różnicą jest również koszt, gdyż opłaty leasingowe mogą być wyższe niż odsetki od kredytu. Decyzja między leasingiem, a kredytem zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klienta.

Udostępnij

O autorze

Redakcja portalu to zespół specjalistów, z wykształcenia ekonomiści, którzy są ekspertami w dziedzinie kredytów, finansów i inwestycji.